Sms Kredīti Latvijā - Sms Kreditai Lietuva

Latvijas un Lietuvas ?tro kred?tu tirgu raksturo sal?dzinoši neliels vecums un strauja izaugsme. Ab?s valst?s šis finanšu pakalpojums rad?s pirms aptuveni 10 gadiem un ?s? laik? k?uva par ?oti piepras?tu. Aiz?emšan?s internet? ar sms iesp?jama maz?k k? 30 min?t?s, turkl?t bez ??las un galvot?ja. T? k? sms kred?ti tiek pieš?irti bez liek?m formalit?t?m, pamatots ir jaut?jums par potenci?lajiem riskiem, ko rada nep?rdom?ta aiz?emšan?s un pavirša pieteikumu izskat?šana. Gan Latvij?, gan Lietuv? ir ne mazums cilv?ku, kas aiz?emas l?dz n?kamajai algai, bet neizv?rt? vai sp?s par?du atmaks?t noteiktaj? termi??. Darba zaud?jums, slim?ba, neparedz?ti t?ri?i var b?t par c?loni nesp?jai atl?dzin?t par?du l?gum? noteiktaj? termi??. Š?d?s situ?cij?s nebanku kred?tu dev?ji izr?da da??ju pretimn?kšanu, ?aujot pagarin?t kred?tl?gumu l?dz pat 30 dien?m. Galvenais m?nuss, protams, ir papildus izmaksas, jo pat par pagarin?šanu ir j?maks? augsti procenti, kuru apm?rs nereti sasniedz standarta komisijas maksas apm?ru.

K? noris aiz?emšan?s internet? Lietuv? un Latvij? ?

Interneta aizdevumi ir pieejami, aizpildot pieteikuma anketu ?tro kred?tu dev?ju m?jaslap?. To iesp?jams izdar?t no sava datora (ar interneta piesl?gumu) vai viedt?lru?a. N?kamais solis ir pieteikuma apstiprin?šana, p?rskaitot 1 eiro centu uz kreditora bankas kontu. Naudas p?rskait?jusm ?auj p?rliecin?ties, ka pieteikuma iesniedz?js tik tieš?m ir tas par, ko uzdodas. Identit?tes p?rbaude noris, pa?aujoties uz internetbankas droš?bas meh?nismiem - parol?m un kodu kalkulatoru. Izv?rt?jot klienta pieteikumu, aizdev?ji p?rbauda datus par?dnieku datu b?z?s un vajadz?bas gad?jum?, ieskatoties ar? datu b?z?s par nomaks?tajiem nodok?iem. Šie divi instrumenti ?auj izdar?t secin?jumus par to, vai klienta nor?d?t?s zi?as par ien?kumu apm?ru ir patiesas. J??em gan v?r?, ka uz ?truma r??ina nereti cieš p?rbaudes kvalit?te. Saska?? ar Lietuvas un Latvijas likumdošanu katrs pats ir atbild?gs par nor?d?to zi?u patiesumu. Teor?tiski, sniedzot nepatiesas zi?as, var iest?ties krimin?latbild?ba, bet praks? šis instruments tiek pielietots reti. T? viet? pret nemaks?t?jiem tiek v?rsta par?du piedzi?as proced?ra, kas p?d?jiem liek nož?lot k??daini sniegto inform?ciju.

K? aiz?emties izdev?g?k ?

Latvijas iedz?vot?jiem ir iesp?ja sal?dzin?t, kuri ir izdev?g?kie ?trie kred?ti internet? - crediti.lv

Lietuvas iedz?vot?ji var uzzin?t, kuri ir šobr?d l?t?kie naudas aizdevumi - sms kreditai - sms-kreditas.lt

Pirms aiz?emties r?p?gi izv?rt?jiet savas finansi?l?s iesp?jas un potenci?los riskus. Aiz?emieties atbild?gi.

Auto iegāde līzingā

Saska?? ar CSDD sniegto inform?ciju pa Latvijas autoce?iem šobr?d p?rvietojas vair?k k? 500 t?kstoši transporta l?dzek?u. Liel?k? da?a no automaš?n?m ir 15 - 20 gadus vecas, kas atbilst Latvijas iedz?vot?ju roc?bai. Ar? Bauskas, Iecavas, Jelgavas un Elejas iedz?vot?ju ?pašum? esošo auto vid?jais auto vecums atbilst šim raksturojumam. Ko dar?t apst?k?os, kad pl?not pirkt jaunu (lietotu vai mazlietotu automaš?nu), bet pietr?kst finans?jums ? Ja iesp?jams, lab?kais variants b?tu nogaid?ti un sakr?t nepieciešamo summu no savas ikm?neša algas. Diemž?l m?sdien?s lielai da?ai auto nav luksus, bet ikdienas nepieciešam?ba. Braukšana uz darbu, b?rnu vešana uz skolu vai att?l?k izvietotu veikalu reiz?m ir iesp?jama tikai ar person?go auto. Samazinoties iedz?vot?ju skaitam ir b?tiski samazin?jies sabiedrisk? transporta kurs?šanas biežums. Rezult?t? cilv?ki, kas dz?vo ?rpus rajonu un novadu centriem bez sava auto ir burtiski atgriezti no pasaules.

K? ieg?d?ties auto l?zing? izdev?g?k ?

Viens no veidiem k? atrast sev piem?rot?ko l?zinga pied?v?jumu ir sal?dzin?t vair?ku l?zinga komp?niju izmaksas. Lab?kais variants, k? to izdar?t ir iel?koties aizdev?ju m?jas lap?s un aizpild?t pieteikumu online. Latvijas likumdošana paredz, ka l?zinga dev?jiem ir j?iesniedz klientam rakstisks pied?v?jums, kuru var sa?emt gan epast?, gan uz vietas uz??muma biroj?. Š?da pieeja ?auj bez lieka stresa sal?dzin?t un izv?l?ties to variantu, kas pied?v? lab?kos nosac?jumus. Sal?dzinot izmaksas ir svar?gi piev?rst uzman?bu kred?ta atmaksas grafikam, kas parasti n?k k? pielikums aizdevuma l?gumam. Visas izmaksas b?tu v?lams sar??in?t un pierakst?t uz lapas. Orient?jošu priekšstatu par to, kurš pied?v?jums ir l?t?ks var g?t, sal?dzinot gada procentu likmi (gpl). GPL tiek r??in?ta p?c sarež??tas formulas un atspogu?o visas izmaksas, kas klientam var rasties ?emot auto l?zingu vai kred?tu. Praks? šis r?d?t?js ne vienm?r pal?dz, seviš?i spilgti tas izpaužas situ?cij?s, kad tiek ?emts ?stermi?a aizdevums ar ?pašiem akcijas nosac?jumiem vai l?zings uz neilgu termi?u. Taj? paš? laik? liel?k? da?a auto ieg?des izmaksas sedz 1 - 5 gadu laik? un š?d? variant? GPL ir tieš?m noder?ga.

Kad izv?l?ts izdev?g?kais vai pieejam?kais l?zinga variants, atliek p?riet pie n?kam? so?a - l?guma parakst?šanas. Tagad pieteikties auto l?zingam internet? var praktiski visos l?zinga uz??mumos, bet parakst?t l?gumu var n?kties aizdev?ja fili?l?. Ne visiem auto kred?tu dev?jiem ir izstr?d?tas droš?bas sist?mas, kas ?autu klientam parakst?t l?gumu ar eparakstu vai internetbankas parol?m. Papildus j??em v?r?, ka auto kred?ta maks?jumu summas ir krietni liel?kas nek? ?stermi?a aizdevumiem un ir v?rts aprun?ties ar kred?tspeci?listiem ar? kl?tien?. Ja viens no aizdev?jiem pied?v? zem?kas procentu likmes, bet l?gums j?paraksta kl?tien?, ir v?rts m?rot ce?u uz biroju. L?zinga maks?jumu apm?rs ietekm? aiz??m?ja ikdienu visu atmaksas periodu, t?d?? izdarot l?mumu ir j?cenšas izv?rt?t visus plusus un m?nusus.

Viens no galvenajiem riskiem ir maks?tsp?jas mazin?šan?s. Darba zaud?šana, b?rna piedzimšana vai algas samazin?šana var b?tiski apgr?tin?t iesp?jas segt par?dsaist?bas. Lai tas nenotiktu ar Jums, ir svar?gi izv?rt?t visus scen?rijus un paredz?t variantus apst?k?os, kad ien?kumi strauji samazin?s. Ja ir uzkr?jumi, iesp?ja atsavin?t nekustamo ?pašumu vai citi varianti, ir labi, bet daudziem alga ir vien?gais ien?kumu avots. Ekonomisk?s kr?zes apst?k?os 2008. - 2010. gad? no Latvijas tika izvesti vair?ki t?kstoši mazlietotu auto, kuru bijušie ?pašnieki nesp?ja segt saist?bas, bet viet?jie iedz?vot?ji tos nevar?ja ieg?d?ties. Ieguv?ji bija rietumvalstu pilso?i, bet aiz??m?jiem palika negat?va kred?tv?sture un bija j?turpina segt auto l?zinga izmaksas, l?dz to piln?bai dz?šanai. Da?a par?dnieku izv?l?j?s emigr?t ?rpus Latvijas vai pieteikt maks?tsp?ju, bet p?r?jie joproj?m pak?peniski cenšas segt par?dsaist?bas, ko rad?ja nep?rdom?ta automaš?nas kred?ta ?emšana. M?su ieteikums b?tu pirkt p?c iesp?jas l?t?ku auto. Aizmirst par prestižu, bet dz?vot p?c sav?m finansi?l?m iesp?j?m. Ar? automobilis par 1000 eiro vai 2000 eiro ir pietiekami labs, lai ar to p?rvietotos pa Latvijas autoce?iem divus l?dz sešus gadus. Ekspluat?cijas izmaksas š?dam transporta l?dzeklim b?s krietni zem?kas nek? jaunajiem auto, kas apr?koti lab?k, bet remonta izmaksas ir krietni augst?kas. Izv?rt?jiet savas finansi?l?s iesp?jas. Aiz?emieties atbild?gi.